January 12, 2017

IBT TOEFL-ийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулга

Listening Comprehension

Strategies for short and longer conversations, passages – урт богино харилцан яриа, текстийг сонсох аргачлал

Problems with sound confusion, homonyms – ойролцоо болон ижил утгатай үгсийн хэрэглээнд анализ хийх

Problems with multiple meanings and idioms, topics – олон утгайтай үгс, өвөрмөц болон тогтсон хэллэгийн хэрэглээнд анализ хийх

Suggestions, assumptions, predictions, problems, topics – санал, дүгнэлт, урьдчилан таах, асуудал хэлэлцүүлэх, харилцан яриануудыг сонсох

Class Distcussions, lectures radio programs – лекц, хэлэлцүүлэг, радио хөтөлбөрүүдийг сонсох

Tours, academic conversations and talks – аялал, чөлөөт цаг, онолын яриа, танилцуулгууд сонсох,

Agreement, invitations, offers, requists – зөвшөөрөл, урих, санал хүсэлт гаргах, харилцан ярианууд сонсох

Structure and Written Expression

Strategies for structure – өгүүлбэрийн бүтцийн стратеги

Strategies for Written Expressions – дүрмийн хэрэглээний стратеги

16 test points for SWE ection – Дүрмийн шалгах цэгүүд

Essentail and advanced grammar – Суурь болон гүнзгий шатны дүрэм

Reading Comprehension

Strategies for Answering RC Questions – Унших аргачлал

Skimming, scanning, overview – гүйлгэж унших, хайх аргууд

Natural and Physical Sceinces – Байгалийн шинжлэх ухааны сэдвүүдийг унших, үг хэллэгүүд

History and Social science – Нийгмийн шинжлэх ухааны сэдвүүдийг унших, үг хэллэгүүд

Detail, negative and locating items – нарийвчилсан, үгүйсгэсэн, мэдээллийг олох аргууд

Vocabulary and Reference items – үгийг утгачлан таах, төлөөлүүлэх

Vocabulary building: Root, prefix and suffix – үг бүтэх үндэс, угтлага, дагаварын аргууд

Essay writing

Pre-writing, writing, improving, checking, and editory your essay- эссэг төлөвлөж, бичиж, шалгаж хянах, дадлагын хичээл

Independent writing task – Бичгийн бие даасан даалгавар

Integrated writing task – Бичгийн хосолсон даалгавар